preskoči na sadržaj

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Login
Tražilica
Učenje i matura

Mobilna aplikacija za vježbanje zadataka NCVVO
Hrvatski na maturi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski u školi novi portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Bolje je hrvatski- Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski na državnoj maturi - mobilna aplikacija
Nikola Tesla- Nacionalni portal za učenje na daljinu
eLektire- besplatne knjige za učenike i nastavnike
Engleski jezik online - učite uz pomoć British Councila
freeCodeCamp - naučite kodirati
Besplatni online tečajevi na Harvardu

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 3. 2014.

Ukupno: 547109
Ovaj mjesec: 2975
Ovaj tjedan: 108
Danas: 108
 

 

Na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) te  članka 76. Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,  Školski odbor Gimnazije Ivana Zakamrdija Dijankovečkoga Križevci  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice  

Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci 

 

1. Za ravnatelja/icu školske ustanove  može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23):

1.1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

1.2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

1.3. koja ima najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

2. Kandidat/kinja za ravnatelja obvezan/na je dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

3. U postupku imenovanja ravnatelja/ice vršit će se vrednovanje dodatnih kompetencija sukladno odredbama Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i to:

3.1. poznavanje stranog jezika

3.2. osnovne digitalne vještine i

3.3. iskustvo rada na projektima.

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

Ravnatelj/ica škole se imenuje na pet godina i može biti ponovo imenovan/a.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08., 69/17.) na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

a) Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta iz točke 1. ovog natječaja u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika i to:

– diploma, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj

– dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija)

– dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

– uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 8 dana od dana objave natječaja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

– uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje

– dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od 8 dana od dana objave natječaja,

- pisanu suglasnost kandidata da škola može pribaviti uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 14. stavku 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.

b) Program rada iz točke 2. ovog natječaja obvezno mora sadržavati:

- aktivnosti

- vremenski plan,

- projekte i

- ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju.

 

O vremenu i mjestu predstavljanja programa rada kandidati će biti pravovremeno obaviješteni pozivom koji se kandidatima dostavlja na adresu stanovanja naznačenoj  u prijavi.

c) Dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija iz točke 3. ovog natječaja, ako ih kandidati imaju, dokazuju se na sljedeći način:

- poznavanje stranog jezika -kao dokaz priložiti diplomu ili uvjerenje po  Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžbu ili drugu  ispravu, potvrdu o pohađanju obrazovanja i edukacije stranih jezika, javnu isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga isprava,

-  osnovne digitalne vještine -kao dokaz priložiti uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga  isprava,  

      -  iskustvo rada na projektima-kao dokaz priložiti potvrdu ili ispravu o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata.

Dokazi iz ove točke dostavljaju se u izvorniku ili presliku ovjerenom kod javnog bilježnika.

 

Uz dokumente navedene u točkama a) do c) kandidati su obvezni dostaviti dokaz o državljanstvu u izvorniku ili presliku ovjerenom kod javnog bilježnika i životopis.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja može se ostvariti prema:

– članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.),

– članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21),

– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94.,76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. 98/19.) i

– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema navedenim propisima i žele ostvariti to pravo dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.,  84/21. i 156/23) dužni su dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužni su, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu škole: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci s   naznakom: »Ponuda za  ravnatelja/icu – ne otvarati«.

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika,  kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, a Škola ih ne obavještava o razlozima zašto se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu suglasnost da Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja/ice sukladno važećim propisima o zaštiti podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga
Križevci

Natječaj objavljen dana 24.4.2024.


GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 8, Križevci

 

KLASA:112-02/24-01/1

URBROJ:2137-54-01-24-3

Križevci, 31. siječnja 2024.

 


Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20 , 152/22 i 156/23) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,  ravnatelj donosi

 

 

 

ODLUKU 
o neizboru kandidata po  natječaju za radno mjesto

 nastavnika/ce engleskog jezika  

 

 

I.

1. Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19,  64/20 , 152/22 i 156/23) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Škole donio je Odluku o neizboru kandidata  za radno mjesto nastavnika/ce engleskog jezika  -1 izvršitelj  na  nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme zbog privremene zamjene nenazočnog radnika, 13 sati nastave tjedno, odnosno 25 sati ukupno radno vrijeme.

2. Natječaj je  objavljen 15. siječnja  2024. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama  Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3. Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ce  informatike  biti će objavljena  na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.  

4. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.


 
Ravnatelj

 

dr. sc. Ivan Peklić


GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 8, Križevci

 

KLASA:112-02/24-01/4

URBROJ:2137-54-01-24-2

Križevci, 20. veljače  2024.

 


Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20 , 152/22 i 156/23) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,  ravnatelj donosi

 

 

 

ODLUKU 
o neizboru kandidata po  natječaju za radno mjesto

 nastavnika/ce informatike   

 

 

I.

1. Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19,  64/20 , 152/22 i 156/23) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Škole donio je Odluku o neizboru kandidata  za radno mjesto nastavnika/ce informatike  -1 izvršitelj  na  nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 31.8. 2024., 4 sata nastave tjedno, odnosno 7 sati ukupno radno vrijeme.

2. Natječaj je  objavljen 6. veljače   2024. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama  Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3. Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ce  informatike  biti će objavljena  na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.  

4. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.


 
Ravnatelj

 

dr. sc. Ivan Peklić

 


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 112-02/24-01/2

URBROJ:  2137-54-01-24-05

U Križevcima, 19.  veljače  2024.         

 

                               

             KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

  - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 nastavnik njemačkog  jezika  

 

 

   Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, 15. siječnja 2024.  godine na  radno mjesto nastavnik/nastavnica njemačkog  jezika na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka zaposlenice na rad,  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga Križevci  primljena  Lucija Crnčić Benčak, magistra njemačkog jezika i književnosti i magistra hrvatskog jezika i književnosti.     

 

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

           dr. sc. Ivan Peklić


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 112-02/24-01/3

URBROJ:  2137-54-01-24-14

U Križevcima, 19. veljače   2024.         

 

                               

              KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

    - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 nastavnik likovne umjetnosti  

 

   Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana,  15. siječnja  2024.  godine na  radno mjesto nastavnik/nastavnica likovne umjetnosti  na neodređeno nepuno radno vrijeme uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga  Križevci  primljena  Petra Čvek Jaić, mag. edukacije povijesti  umjetnosti i magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti.   

 

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 S poštovanjem,

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                                 dr. sc. Ivan Peklić


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.,151/22 i 156/23 u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj raspisuje,

 

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za prijem zaposlenika u radni  odnos

 

Nastavnik/ca  informatike1 izvršitelj, na određeno  nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno, odnosno 7 sati ukupno tjedno radno vrijeme, do 31.8. 2024.,  mjesto rada: Križevci

 


 • : opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili vlastoručno potpisanu i potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka   (Narodne novine broj: 42/18).

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca informatike“.


Nepotpune prijave odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen  6. veljače  2024. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/24-01/4

URBROJ:2137-54-01-24-1

U Križevcima, 30. 1.  2024.                                                                                                                                                              Ravnatelj

                                                              dr.sc. Ivan Peklić


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.,151/22 i 156/23 u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj raspisuje,

                                                                    NATJEČAJ
                                                  za prijem zaposlenika u radni  odnos

 

Nastavnik/ca  likovne umjetnosti1 izvršitelj,  nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno, odnosno 19 sati ukupno tjedno radno vrijeme, na neodređeno,  mjesto rada: Križevci


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99). Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike u javnim službama („Narodne novine„ broj: 56/22,127/22,58/23, 128/23).

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka     (Narodne novine broj: 42/18).


Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca likovne umjetnosti“.
Nepotpune prijave odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen 15. siječnja 2024. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/24-01/3

URBROJ:2137-54-01-24-1

U Križevcima, 11. 1.  2024.                                                                     Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20, 151/22 i 156/23 u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 88. Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj raspisuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Nastavnik/ca njemačkog jezika1 izvršitelj na  nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno, odnosno 27  sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno vrijeme zbog privremene zamjene nenazočnog radnika, mjesto rada: Križevci

 

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99). Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike u javnim službama („Narodne novine„ broj: 56/22,127/22,58/23, 128/23).

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili vlastoručno potpisanu i potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka   (Narodne novine broj: 42/18).

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca njemačkog jezika“.


Nepotpune prijave odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen  15. siječnja  2024. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/24-01/2

URBROJ:2137-54-01-24-1

U Križevcima, 11. 1.  2024.                                                                     Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.,151/22 i 156/23 u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj raspisuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za prijem zaposlenika u radni  odnos

 

Nastavnik/ca engleskog jezika1 izvršitelj,  nepuno radno vrijeme, 13 sati nastave tjedno, odnosno 25 sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno vrijeme zbog privremene zamjene nenazočnog radnika,  mjesto rada: Križevci


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99). Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike u javnim službama ( „Narodne novine„ broj: 56/22,127/22,58/23, 128/23).

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka     (Narodne novine broj: 42/18).


Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca engleskog  jezika“.
Nepotpune prijave odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen 15. siječnja 2024. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/24-01/1

URBROJ:2137-54-01-24-1

U Križevcima, 11.1.  2024.                                                                      Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić


GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 8, Križevci

 

KLASA:112-02/23-01/5

URBROJ:2137-54-01-23-3

Križevci, 21. prosinca  2023.

 


Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 152/22) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,  ravnatelj donosi

 

 

 

ODLUKU 
o neizboru kandidata po  natječaju za radno mjesto

 nastavnika/ce informatike

 

 

I.

1. Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19,  64/20 i 152/22) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Škole donio je Odluku o neizboru kandidata  za radno mjesto nastavnika/ce informatike -1 izvršitelj  na  nepuno radno vrijeme, na određeno  do 31.8.2024.

2. Natječaj je  objavljen 6. prosinca  2023. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama  Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3. Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ce  informatike  biti će objavljena  na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole. 

4. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.


 
Ravnatelj

dr. sc. Ivan Peklić

 


GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 8, Križevci

 

KLASA:112-02/23-01/3

URBROJ:2137-54-01-23-2

Križevci, 18. prosinca  2023.

 


Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 152/22) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,  ravnatelj donosi

 

 

 

ODLUKU 
o neizboru kandidata po  natječaju za radno mjesto

 nastavnika/ce engleskog  jezika

 

 

I.

1. Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19,  64/20 i 152/22) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Škole donio je Odluku o neizboru kandidata  za radno mjesto nastavnika/ce engleskog  jezika -1 izvršitelj  na  nepuno radno vrijeme,  na određeno (zamjena) do povratka zaposlenice na rad.

2. Natječaj je  objavljen 20.  listopada 2023. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama  Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3. Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ce  engleskog  jezika bit će objavljena  na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole. 

4. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.


 
Ravnatelj

dr. sc. Ivan Peklić

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20, 151/22 i  u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci  objavljuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca informatike  –1 izvršitelj na  nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno, odnosno 7  sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno  do 31. 8. 2024. mjesto rada: u sjedištu poslodavca, M. Demerca 8, 48260 Križevci 

 2. : opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili vlastoručno potpisanu i potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka   (Narodne novine broj: 42/18).

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca informatike“.


Nepotpune prijave odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen  6.  prosinca  2023. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/23-01/5

URBROJ:2137-54-01-23-1

U Križevcima, 4. 12.  2023.                                                                                      Ravnatelj

                dr.sc. Ivan Peklić


Gimnaziija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 112-02/23-01/4

URBROJ:  2137-54-01-23-12

U Križevcima, 6. prosinca  2023.        

 

                              

                                                                        KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                                                - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 •  nastavnik njemačkog  jezika 

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 20. listopada 2023.  godine na  radno mjesto nastavnik/nastavnica njemačkog  jezika na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka zaposlenice na rad,  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga  primljen Sebastijan Zadravec, magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistar edukacije povijesti.  

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                             dr. sc. Ivan Peklić, v.r.    


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.,151/22 u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci  objavljuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca engleskog jezika1 izvršitelj,  nepuno radno vrijeme, 13 sati nastave tjedno, odnosno 25 sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno (zamjena),  do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu poslodavca


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka     (Narodne novine broj: 42/18).


Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca engleskog  jezika“.
Nepotpune prijave odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen 20. listopada  2023. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/23-01/3

URBROJ:2137-54-01-23-1

U Križevcima, 18.10.  2023.                                                                        Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20, 151/22 u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci  objavljuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca njemačkog jezika1 izvršitelj na  nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno, odnosno 27  sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno  (zamjena),  do povratka zaposlenice na rad, mjesto rada: u sjedištu poslodavca

 2. : opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili vlastoručno potpisanu i potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka   (Narodne novine broj: 42/18).

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca njemačkog jezika“.


Nepotpune prijave odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen  20. listopada  2023. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/23-01/4

URBROJ:2137-54-01-23-1

U Križevcima, 18. 10.  2023.                                                                       Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.

 


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 112-02/23-01/2

URBROJ: 2137-54-01-23-12

U Križevcima, 28. travnja  2023.        

 

                              

                                                                        KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                                               - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 •  spremač (m/ž)   

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja,  objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  23. ožujka   2023.  godine na  radno mjesto spremač/spremačica  na određeno puno radno vrijeme (zamjena),  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije Ivana  Zakmardija  Dijankovečkoga  primljena Božica Matosović.  

 

 

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                           dr. sc. Ivan Peklić, v.r.                                                                         


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 112-02/23-01/1

URBROJ: 2137-54-01-23-10

U Križevcima, 28. travnja  2023. 

KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                                               - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 •  nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture   

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja,  objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  23. ožujka   2023.  godine na  radno mjesto nastavnika/ce tjelesne i zdravstvene kulture  na određeno puno radno vrijeme (zamjena),  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije Ivana  Zakmardija  Dijankovečkoga  primljena Marijana Marinić, prof. kineziologije.  

 

 

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                           dr. sc. Ivan Peklić, v.r.   


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci raspisuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Spremač (M/Ž) –1 izvršitelj na  puno radno vrijeme, 40 sati  tjedno, na određeno (zamjena), do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu Škole

 

 

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14,7/17   68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

Uz  zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenta;

-    dokaz o stupnju i vrsti  stručne  spreme

-    dokaz o državljanstvu

-    potvrdu da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka

106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana)

-   elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U  prijavi na natječaj kandidat/kinja treba navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka   (Narodne novine broj: 42/18).

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – spremač/ica“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Ovaj natječaj objavit će se   29. ožujka  2023. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/23-01/2

URBROJ:2137-54-01-23-1

U Križevcima, 28. ožujka  2023.                                                                  Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić

 


Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22. u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci raspisuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture (m/ž)1 izvršitelj na  puno radno vrijeme, 22 sata nastave tjedno, odnosno 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme, na određeno  (zamjena) do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu Škole

 2. : opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu)
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama (ako nisu sadržane u preslici dokaza o stečenoj spremi)

U tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka   (Narodne novine broj: 42/18).
.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen  29. ožujka 2023.  godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/23-01/1

URBROJ:2137-54-01-23-1

U Križevcima, 28. 03.   2023.                                                                        Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.

 


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 602-01/22-01/128

URBROJ: 2137-54-01-23-7

U Križevcima, 16. veljače   2023.        

 

                              

                                                                        KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                                               - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 •  stručni suradnik pedagog/pedagoginja 

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja,  objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  7. prosinca  2022.  godine na  radno mjesto stručnog suradnika pedagoga/pedagoginje na neodređeno puno radno vrijeme,  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije Ivana  Zakmardija  Dijankovečkoga  primljena Mirela Babić, magistra pedagogije i magistra  edukacije engleskog jezika  i književnosti.  

 

 

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                           dr. sc. Ivan Peklić, v.r.   

 


Gimnaziija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 112-02/22-01/3

URBROJ:  2137-54-01-22-8

U Križevcima, 27. prosinca   2022.        

                            

                                                                         KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                                                - SVIMA -

                                                                                                                                                  

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 •  nastavnik engleskog  jezika 

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17. studenoga   2022.  godine na  radno mjesto nastavnik/nastavnica engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena), do povratka radnice na rad, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga  primljena  Nikolina Goričan, magistra edukacije engleskog jezika  i književnosti i  magistra edukacije rusistike.  

 

 

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                            dr. sc. Ivan Peklić, v.r.   

                                                                                                                                                                   


Gimnaziija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 112-02/22-01/4

URBROJ:  2137-54-01-22-8

U Križevcima, 27. prosinca   2022.        

 

                              

                                                                         KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                                                - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 •  nastavnik hrvatskog jezika 

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17. studenoga   2022.  godine na  radno mjesto nastavnik/nastavnica hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme (zamjena), do povratka radnice na rad, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga  primljena  Matea Želimorski, magistra edukacije hrvatskog jezika  i književnosti i  magistra edukacije sociologije.  

 

 

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                            dr. sc. Ivan Peklić  

                                                                                                                                                                   


Gimnaziija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 112-02/22-01/2

URBROJ:  2137-54-01-22-5

U Križevcima, 27. prosinca   2022.        

 

                              

                                                                         KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                                                  - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 •  nastavnik njemačkog  jezika 

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17. studenoga  2022.  godine na  radno mjesto nastavnik/nastavnica njemačkog  jezika na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka zaposlenice na rad, odnosno  do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od pet (5) mjeseci sukladno odredbi članka 107. st.11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga  primljena  Patricija Koretić.  

 

 

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                            dr. sc. Ivan Peklić, v.r.   

                                                                                                                                                                   


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci  objavljuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Stručni suradnik/ca pedagog/inja1 izvršitelj, na  puno neodređeno  radno vrijeme, 40 sati  tjedno,  mjesto rada: u sjedištu poslodavca

 2. : opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -elektronički zapis o radno pravnom statusu,
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka   (Narodne novine broj: 42/18).

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – stručni suradnik/ca – pedagog/inja“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Ovaj natječaj objavit će se   7. prosinca  2022. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/22-01/5

URBROJ:2137-54-01-22-1

U Križevcima, 5. 12.   2022.                                                                    Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić

 

__________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  objavljuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca hrvatskog  jezika1 izvršitelj na  puno radno vrijeme, 40 sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno  (zamjena),  do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu poslodavca


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18).

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca hrvatskog  jezika“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen 17. studenoga   2022. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/22-01/4

URBROJ:2137-54-01-22-1

U Križevcima, 15. 11.  2022.                                                                                     Ravnatelj

                 dr.sc. Ivan Peklić,v.r.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  objavljuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca njemačkog jezika1 izvršitelj na  nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno, odnosno 8 sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno  (zamjena),  do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu poslodavca

 2. : opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka   (Narodne novine broj: 42/18).
.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca njemačkog jezika“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen  17. studenoga  2022. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/22-01/2

URBROJ:2137-54-01-22-1

U Križevcima, 15. 11.   2022.                                                                 Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  objavljuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca engleskog jezika1 izvršitelj,  nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno, odnosno 26  sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno (zamjena),  do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu poslodavca


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka                (Narodne novine broj: 42/18).
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca engleskog  jezika“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen 17. studenoga  2022. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/22-01/3

URBROJ:2137-54-01-22-1

U Križevcima,15.11.  2022.                                                                     Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.

 

GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 8, Križevci

 

KLASA:100-01/22-01/36

URBROJ:2137-54-01-22-13

Križevci, 7. lipnja  2022.

 


Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,   ravnatelj donosi

 

 

 

ODLUKU 
o neizboru kandidata po  natječaju za radno mjesto

 nastavnika/ce hrvatskog jezika

 

 

I.

1. Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.  152/14,  7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 88.  Statuta Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Škole donio je Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj  za radno mjesto nastavnika/ce hrvatskog jezika -1 izvršitelj  na  puno radno vrijeme, 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme, na određeno (zamjena) do povratka zaposlenice na rad.

2. Natječaj je  objavljen 18. ožujka 2022. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama  Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3. Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ce  hrvatskog jezika bit će objavljena  na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole te će se dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

4. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.


 
Ravnatelj

 

 

dr. sc. Ivan Peklić

 

 


 


 

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 602-01/22-01/12

URBROJ:  2137-54-01-22-8

U Križevcima, 30. ožujka  2022.        

 

                              

                                                                      KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                                              - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima/kinjama

 •  stručni/a suradnik/ca- školski/a knjižničar/ka

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju javnog natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 3. ožujka  2022.  godine na  radno mjesto stručni/a suradnik/ca- školski/a knjižničar/ka na određeno puno radno vrijeme (zamjena), do povratka radnice na rad, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga  primljena  Magdalena Njemeček, magistra informacijskih znanosti i  magistra bibliotekarstva.  

 

 

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                          dr. sc. Ivan Peklić  

                                                                                                                                                                 

 

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  objavljuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca hrvatskog  jezika1 izvršitelj na  puno radno vrijeme, 40 sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno  (zamjena),  do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu poslodavca, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca hrvatskog  jezika“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen  18. ožujka  2022. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:602-01/22-01/36

URBROJ:2137-54-01-22-3

U Križevcima, 17. 3.   2022.                                                                                          Ravnatelj

                 dr.sc. Ivan Peklić


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 112-01/22-01/1

URBROJ:  2137-54-01-22-4

U Križevcima, 21. veljače   2022.        

 

                              

                                                                      KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                                                 - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima

 • nastavnik njemačkog jezika

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju raspisanog javnog natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 3. veljače   2022.  godine na  radno mjesto  nastavnika njemačkog jezika uz prethodnu suglasnost školskog odbora  primljena Patricija Koretić  na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena),  15 sati nastave tjedno, odnosno 29 sati  tjedno ukupno radno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od pet (5) mjeseci sukladno odredbi članka 107. st.11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                           dr. sc. Ivan Peklić, v.r.  

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19., 64/20;u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  objavljuje,NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Stručni suradnik/ca knjižničar/ka –1 izvršitelj na  puno radno vrijeme, na određeno  (zamjena), do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu poslodavca

 


 • : opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i  98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – stručni suradnik/ca-knjižničar/ka“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.
 
 

Natječaj je objavljen 3. ožujka  2022. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:601-01/22-01/12

URBROJ:2137-54-01-22-3

U Križevcima, 1. 3. 2022.                                                                                                            Ravnatelj

                                                                                                                                                             dr.sc. Ivan Peklić, v.r.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  objavljuje,

                                                                 NATJEČAJ
                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca njemačkog jezika1 izvršitelj na  nepuno radno vrijeme, 15 sati nastave tjedno, odnosno 29 sati ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno  (zamjena),  do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu poslodavca, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca njemačkog jezika“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. 
 

Natječaj je objavljen  3. veljače  2022. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/22-01/1

URBROJ:2137-54-01-22-1

U Križevcima, 2. 2.   2022.                                                                           Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  objavljuje,NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik/ca logike1 izvršitelj na  nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, odnosno 4 sata ukupno tjedno rado vrijeme, na određeno  (zamjena), do povratka zaposlenice na rad,  mjesto rada: u sjedištu poslodavca, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i  98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca logike“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.
 
 

Natječaj je objavljen 3. veljače 2022. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:112-02/22-01/2

URBROJ:2137-54-01-22-1

U Križevcima, 2. 2. 2022.                                                                                                            Ravnatelj

                                                                                                                                                             dr.sc. Ivan Peklić, v.r.

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

 

KLASA:  100-01/21-01/6

URBROJ:  2137-54-01-21-17

U Križevcima, 22. prosinca  2021.        

KANDIDATIMA NATJEČAJA ZA radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture      

                                                                                                                      - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET: Obavijest kandidatima o izboru nastavnika  tjelesne i   zdravstvene kulture

                               -dostavlja se

 

 

                              

   Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da  na temelju raspisanog natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s rokom prijave do 06. 12. 2021.  za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture  na određeno puno radno vrijeme  (zamjena) do povratka radnice na rad, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije I.Z.Dijankovečkoga je primljena Marijana Marinić, prof. kineziologije. 

 

S poštovanjem,

                                                                                                  Ravnatelj

                                                                                         dr. sc. Ivan Peklić, vr.         

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  objavljuje,NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 1. NASTAVNIK/CA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena, mjesto rada: u sjedištu poslodavca, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.
 
 

Natječaj je objavljen 26. studenoga  2021. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:100-01/21-01/6

URBROJ:2137-54-01-21-1

U Križevcima, 25.11. 2021.                                                                         Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.


 

Gimnaziija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 100-01/21-01/5

URBROJ:  2137-54-01-21-6

U Križevcima, 22.  studenoga  2021.        

 

                              

                                          KANDIDATIMA JAVNOG  NATJEČAJA

                                                                  - SVIMA -

                                                                                                                                                   

PREDMET:  Obavijest kandidatima za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 • Stručni suradnik pedagog/pedagoginja

 

                       

   Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je na temelju raspisanog javnog poziva/natječaja, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4.  studenoga   2021.  na  mjesto stručnog suradnika pedagoga/pedagoginje kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“  na određeno puno radno vrijeme do  12 mjeseci, uz prethodno dobivenu Obavijest o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva za dodjelu državne potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva ,  primljena  Mirela Babić, magistra pedagogije i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti.  

 

 S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                           dr. sc. Ivan Peklić, v.r.  

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, objavljuje
 

NATJEČAJ

za radno mjesto
 

Stručni suradnik – pedagog/pripravnik - 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci- zapošljavanje pripravnika putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

UVJETI:

 • Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te vrstu obrazovanja za stručnog suradnika -pedagoga  iz  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“1/99, 80/99).

 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od mjesec dana)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz evidencije nezaposlenih osoba.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom propisu dužne su to navesti u prijavi i priložiti sve potrebne dokaze.
  
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga.

Natječaj je objavljen 4. studenoga 2021. godine.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu škole: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci   s naznakom ZA NATJEČAJ–STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA – PEDAGOG“
Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 

KLASA:100-01/21-01/5

URBROJ:2137-54-01-21-1

U Križevcima, 3.11. 2021.                                                                       Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.


 

Na temelju  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (”Narodne novine“ broj 7/08., 86/09., 92/10,, 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13.. 152/14., 7/17.. 68/18. ,  98/19. i 64/20) ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci  dana 3.11.2021. godine donio je

 

 

O D L U K U

o poništenju natječaja

Članak 1.

          Poništava se natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/pedagoga- 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 12 mjeseci-zapošljavanje pripravnika putem mjere „stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“  objavljen 14. listopada 2021 .godine na web stranici Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Križevci, a rok za prijavu je bio do 22. listopada 2021.    

Ova Odluka  objavit će se i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Članak 2 .

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:100-01/21-01/4

URBROJ:2137-54-01-21-3

U Križevcima, 3.11. 2021.                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                 dr.sc. Ivan Peklić, v.r.  

 


 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  raspisuje,NATJEČAJ
za prijem zaposlenika u radni odnos

 


NASTAVNIK KEMIJE – nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 ,148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca kemije“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole.  Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.
 
 

Natječaj je objavljen 14. listopada 2021. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:100-01/21-01/3

URBROJ:2137-54-01-21-1

U Križevcima, 12.10. 2021.                                                                         Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  raspisuje,NATJEČAJ
za prijem zaposlenika u radni odnos

 

 

NASTAVNIK BIOLOGIJA –nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca biologije“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.
 
 

Natječaj je objavljen 14. listopada 2021. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:100-01/21-01/2

URBROJ:2137-54-01-21-1

U Križevcima, 12.10. 2021.                                                                         Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijanjovečkoga Križevci  raspisuje,NATJEČAJ
za prijem zaposlenika u radni odnos

 

NASTAVNIK LOGIKE –nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno, jedan izvršitelj na određeno vrijeme do povratka radnice na rad.
 


Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani člankom 105. uvodno citiranog Zakona te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99) i podzakonskim aktima.

Uvjet probnog rada ugovara se prilikom sklapanja ugovora o radu i uređen je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (elektronički zapis ili presliku):

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja)
 • potvrdu o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama
 • u tekstu prijave na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.   

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i  98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica  na  internetsku   stranicu   Ministarstva   hrvatskih   branitelja  s  popisom  dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidati koji su  pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su  pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici školske ustanove: http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/bitni_dokumenti


U slučaju da kandidat  ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmrdija Dijankovečkoga Križevci, kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se  poštom na adresu Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci  s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca logike“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.
 
 

Natječaj je objavljen 14. listopada 2021. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

KLASA:100-01/21-01/1

URBROJ:2137-54-01-21-1

U Križevcima, 12.10.2021.                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                                                                             dr.sc. Ivan Peklić, v.r.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, objavljuje
 

NATJEČAJ

za radno mjesto
 

Stručni suradnik – pedagog/pripravnik - 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci- zapošljavanje pripravnika putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

UVJETI:

 • Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te vrstu obrazovanja za stručnog suradnika -pedagoga  iz  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“1/99, 80/99).

 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od mjesec dana)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je školi dostaviti izvornike isparava prije zaključivanja ugovora o radu.  

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom propisu dužne su to navesti u prijavi i priložiti sve potrebne dokaze.
  
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga.

Natječaj je objavljen 14. listopada 2021. godine.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu škole: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Milislava Demerca 8, 48260 Križevci   s naznakom ZA NATJEČAJ–STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA – PEDAGOG“
Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 

KLASA:100-01/21-01/4

URBROJ:2137-54-01-21-1

U Križevcima, 12.10. 2021.                                                                         Ravnatelj

dr.sc. Ivan Peklić, v.r.

 

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunjavanje radnog  mjesta

 

 

 1. Nastavnik/ca  matematike-1 izvršitelj  na neodređeno puno  radno vrijeme početak rada  2. rujna 2019.   

 

Uz  zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenta;

-    dokaz o stupnju i vrsti  stručne  spreme

-    domovnicu

-    potvrdu da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka

106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana).

 

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14,7/17  i 68/18) i Pravilniku o  stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  po  posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se  na to pravo te priložiti dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim njihovih obitelji  (NN br. 121/17. dalje u tekstu: Zakon)  dužni su  osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta,  prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona  glede prilaganja potrebe dokumentacije.

Upute o navedenom nalaze se na linku:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci  i Gimnazije I. Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.  

 

 

Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Milislava Demerca 8, 48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni/e da Gimnazija I.Z.Dijankovečkoga Križevci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ovaj natječaj objaviti će se 28. lipnja  2019.  godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci  i Gimnazije I. Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

 

KLASA:100-01/19-01/11

URBROJ:2137-54-01-19-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

U Križevcima, 26. lipnja  2019.g.                                                                                                                                                                                           v. d  Ravnatelja škole                                                                                                     

 

Suzana Knežević, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci objavljuje,    

 

 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa

 • nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture  - 1  polaznika u trajanju do 12 mjeseci  s punim  radnim vremenom

 

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13,152/14,7/17. i 68/18.), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem  školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Na javni poziv se mogu javiti nezaposlene osobe koje nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana, a u obvezi su polaganja stručnog ispita.  

Uz prijavu kandidati moraju  priložiti:

1. životopis,

2. presliku domovnice,

3. presliku diplome,

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri  mjeseci od dana objave javnog poziva,

5. uvjerenje  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana

6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku  8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga Križevci na adresu:  Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,  Milislava Demerca 8, 48260 Križevci.

Na Javni poziv se mogu javiti  osobe  obaju spolova.

Podnošenjem prijave na javni poziv kandidati/kinje su izričito suglasni/e da Gimnazija I.Z.Dijankovečkoga Križevci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe javnog poziva  sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stanica škole

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Javni poziv objaviti će se 18. travnja  2019. godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  te mrežnim stranicama  Gimnazije Ivana  Zakmardija Dijankovečkoga  Križevci.

 

KLASA:103-01/19-01/1

URBROJ:2137-54-01-19-1

Križevci,17. travnja 2019.                                                                                                                                                            v.d. Ravnatelja

                                                                                           Suzana Knežević, prof.

 

Tekst natječaja priložen je i kao dokument u pdf formatu. 


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata  ukupnog tjednog radnog vremena do 31.8.2018.
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika –1 izvršitelj  na  određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad. 
3. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti  –1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 21 sat ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnika na rad.

Uz  zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike slijedećih dokumenta;

-    dokaz o stupnju i vrsti  stručne  spreme
-    potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama,
-    potvrdu da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci).

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o  stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom propisu,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjete prilažu i  dokaze prema posebnom propisu.

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim njihovih obitelji  (NN br. 121/17 dalje u tekstu: Zakon)  dužni su  osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta,  prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona  glede prilaganja potrebe dokumentacije.

Upute o navedenom nalaze se na linku:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, 48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 5.  veljače 2018., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci  i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/18-01/1
URBROJ:2137-54-01-18-3

U Križevcima, 01. veljače   2018.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.

Tekst natječaja priložen je i kao dokument u pdf formatu.  Natjecaj-geografija-njemacki-glazbena_u.pdf (453.29 KB


Obavijest kandidatima po natječaju objavljenom 2.11.2017. za popunjavanje radnih mjesta nastavnik/ca engleskog jezika, nastavnik/ca njemačkog jezika i nastavnika/ce hrvatskog jezika priložena je kao dokument u pdf formatu.

Priloženi dokumenti: Obavijest_kandidatima-engleski-njemacki-hrvatski.pdf 


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik/ca  povijesti – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.8.2018.
2. Nastavnik/ca  geografije  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati  ukupnog tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.
3. Nastavnik/ca fizike  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 18 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.
4. Nastavnik/ca logike – 1 izvršitelj  na  određeno nepuno radno vrijeme, 6 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.
5. Nastavnik/ca  politike i gospodarstva – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;
- zamolbu sa životopisom
- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
- presliku domovnice
- presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariju od 6 mjeseci.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 17. studenoga  2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/11
URBROJ:2137-54-01-17-7

U Križevcima, 16. studenoga 2017.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.

Tekst natječaja  priložen je kao dokument u pdf formatu: Objava_natjecaja-pov-geo-fiz-log-PiG-.pdf (291.38 KB)


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih mjesta

1. Nastavnik/ca engleskog jezika –1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika –1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena).
3. Nastavnik/ca njemačkog jezika –1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena).
4. Nastavnik/ca hrvatskog jezika –1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena). 

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;
-   zamolbu sa životopisom
-    presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
-    presliku domovnice
-    presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariju od 6 mjeseci.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.                           

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 2. studenoga  2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci i Gimnazije I. Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/14
URBROJ: 2137-54-01-17-4

U Križevcima, 31. listopada  2017.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.

Tekst natječaja priložen je kao dokument u pdf formatu: Objava_natjecaja-engleski-njemacki-hrvatski.pdf (124.32 KB)


 Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za pomoćnika u nastavi priložena je kao pdf dokument.

Priloženi dokumenti:
Obavijest_kandidatima-pomocnik_2017.pdf (244.93 KB)

NATJEČAJ

za pomoćnika/cu u nastavi

nalazi se u priloženom dokumentu.

Križevci, 08. kolovoza 2017.                                                   Zoran Kovač, prof.


Priloženi dokumenti:
Pomocnik_u_nastavi_2017-tekst_natjecaja.pdf (152.21 KB)


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radna mjesta nastavnika sociologije, logike, biologije, kemije, fizike, geografije i povijesti priložena je kao dokument u pdf formatu.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih mjesta

1. Nastavnik/ca politike i gospodarstva  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
2. Nastavnik/ca logike  – 1 izvršitelj na određeno nepuno  radno vrijeme, 8 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
3. Nastavnik/ca biologije – 1 izvršitelj  na  određeno nepuno  radno vrijeme, 8 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
4. Nastavnik/ca kemije – 1 izvršitelj  na  određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
5. Nastavnik/ca fizike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 22 sata ukupnog  tjednog radnog vremena  do 31.kolovoza 2017.
6. Nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog  tjednog radnog vremena  do 31.kolovoza 2017.
7. Nastavnik/ca povijesti – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017. 

Opći i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

 • zamolbu sa životopisom
 • presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
 • presliku domovnice
 • presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariju od 30 dana.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 23. svibnja  2017., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/8
URBROJ:2137-54-01-17-4

U Križevcima, 22. svibnja  2017.g.    

                          Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture priložena je kao dokument u pdf formatu: obavijest kandidatima.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika francuskog jezika priložena je kao dokument u pdf formatu: obavijest kandidatima.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnog mjesta

Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture –1 izvršitelj na određeno nepuno  radno vrijeme, 18 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do povratka radnice na rad.

Opći i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

 • zamolbu sa životopisom

 • presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme

 • presliku domovnice

 • presliku potvrde  o nekažnjavanu - ne stariju od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 11. travnja 2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/7
URBROJ:2137-54-01-17-4

U Križevcima, 10. travnja  2017.g                                                                                                                                                                                                  Ravnatelj

Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnog mjesta

Nastavnik francuskog jezika –1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno).

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

 • zamolbu sa životopisom

 • presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme

 • presliku domovnice

 • presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, 48260 Križevci

a natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 28. ožujka 2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/4
URBROJ:2137-54-01-17-4

U Križevcima, 27. ožujka 2017.g.

Ravnatelj

Zoran Kovač, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika priložena je kao dokument u pdf formatu: obavijest kandidatima.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga
Križevci, Milislava  Demerca 8
KLASA: 100-01/16-01/24
URBROJ:  2137-54-01-16-13
U Križevcima, 8. prosinca 2016.                            

PREDMET:  Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju 

Obavještavamo Vas da su na temelju raspisanog natječaja za popunu radnih mjesta, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 16. studenoga  2016., s rokom prijave do 24. studenoga 2016., uz prethodnu suglasnost Školskog  odbora Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima, primljeni kandidati:

1. Darko Jembrek, prof. matematike iz Križevaca  na radno mjesto nastavnika matematike –  na neodređeno puno  radno vrijeme.

2. Alenka Harča, prof. filozofije i religijskih znanosti  iz Piškovca, Orehovec na radno mjesto nastavnika logike - na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 Ravnatelj
Zoran Kovač,prof.

Obavijest u pdf formatu.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik matematike – 1 izvršitelj  na neodređeno puno  radno vrijeme.
2. Nastavnik logike - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 16. studenoga 2016., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci. 

U Križevcima, 15. studenoga 2016.g.    

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga
Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 100-01/16-01/23
URBROJ:  2137-54-01-16-37
U Križevcima, 11. studenoga   2016.        

PREDMET: Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju 

Obavještavamo Vas da su na temelju raspisanog natječaja za popunu radnih mjesta, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  20.  listopada  2016.,  s rokom prijave do 28. listopada 2016., uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima, primljeni kandidati:

1. Mateja Hanžić, mag. edukacije francuskog jezika i književnosti na radno mjesto nastavnik francuskog jezika  –  na određeno nepuno  radno vrijeme (8 sati nastave  tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

2. Ana Hleb, mag. edukacije biologije i kemije na radno mjesto nastavnik biologije - na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

3. Magdalena Markešić, mag. kineziologije na radno mjesto nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture –  na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

4. Đurđica Tinodi Jelak, mag. edukacije povijesti na radno mjesto nastavnik povijesti –  na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

5.Tomislav Somođi, mag. edukacije povijesti i geografije na radno mjesto nastavnika  geografije –  na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

6. Ernest Jurišić, dipl. ing. fizike  s položenim pedagoškim kompetencijama na radno mjesto nastavnik fizike –  na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

7. Ana Hleb, mag. edukacije biologije i kemije na radno mjesto  nastavnik kemije –  na određeno nepuno radno vrijeme (4sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

8. Edi Zorko, prof. sociologije na radno mjesto nastavnik politike i gospodarstva –  na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnatelj
Zoran Kovač,prof.

Skenirana obavijest sa žigom i potpisom priložena je u pdf formatu.


Natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

 

1. Nastavnik francuskog jezika  –1 izvršitelj  na određeno nepuno  radno vrijeme (8 sati nastave  tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

2. Nastavnik biologije -1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

3. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

4. Nastavnik povijesti – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

5. Nastavnik geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

6. Nastavnik fizike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

7. Nastavnik kemije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

8. Nastavnik politike i gospodarstva – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 20. listopada 2016., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

U Križevcima, 19. listopada 2016.g.    

                                                                                                                      Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik francuskog jezika  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati nastave  tjedno) do 31. kolovoza 2016.   

2. Nastavnik biologije - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do 31. kolovoza 2016.

 

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ovaj natječaj objaviti će se 20. svibnja   2016., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

U Križevcima, 19. svibnja 2016.g.    

Ravnatelj      
Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih mjesta

1. Nastavnik hrvatskog jezika –1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme - 8 sati  nastave tjedno.
2. Nastavnik kemije - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme - 6 sati nastave tjedno.
3. Stručni suradnik-knjižničar – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sata  tjedno do povratka odsutne radnice (zamjena).

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ovaj natječaj objaviti će se 17. svibnja 2016., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

U Križevcima, 16. svibnja 2016.g.   

Ravnatelj     
Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci raspisuje 

                                                      N  A  T  J  E  Č  A  J
                                                 za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik hrvatskog jezika  –1 izvršitelj na neodređeno nepuno  radno vrijeme-8 sati  nastave tjedno.
2. Nastavnik biologije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-4 sata nastave  tjedno do 31.8.2016. godine
3. Nastavnik geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-6 sati nastave tjedno do povratka odsutne radnice na rad,  a najduže do 31.8.2016. godine
4. Nastavnik psihologije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-2 sata nastave tjedno do 31.8. 2016. godine

Ovaj natječaj objavljen je 21. prosinca   2015., na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

Cjelovit tekst natječaja priložen je kao dokument u pdf formatu na ovoj poveznici: Natječaj - hrvatski jezik, biologija, geografija i psihologija.

U Križevcima, 21. prosinca 2015.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Škola raspisuje natječaj za popunjavanje radnih  mjesta nastavnik francuskog jezika i nastavnik povijesti - na određeno nepuno radno vrijeme. Cjelovit tekst natječaja nalazi se u priloženom dokumentu na poveznici: Natječaj - povijest i francuski jezik

preskoči na navigaciju